قطعات یدکی

 • Drive  AC       Lv  &  Mv

 • Drive   DC

 •   Soft starter Lv

 • Motor

1

استفاده از فیوزهای ((Fast(aR) در ورودی درایو

fiozلزوم استفاده از فیوزهای Fast:

در پی اختراع دیود و ترانزیستور، تولید انواع نیمه رساناها (Semiconductors) به سرعت گسترش یافت . از آنجایی که فیوزهای معمولی پاسخگوی برآوردن نیازهای حفاظتی نیمه رسانا ها نبودند، بنابراین فقدان فیوز حفاظت از نیمه رساناها احساس شد.
فیوزهای حفاظت از نیمه رسانا ها باید از خصوصیت عکس العمل سریع Fast Acting برخوردار باشند تا از تخریب نیمه رساناها جلوگیری کنند.
یکی از این کاربردهای حفاظــت از تجهیزات نیمه رسانا (Semiconductors) مانند دیودها، تریســتورها، ترانزیستورهای قدرت، GTO و در مبدلهای ولتاژ و فرکانس است. از آنجــا که این تجهیزات ظرفیت زیادی در برابــر اضافه بار ندارند، نیازمند یک حفاظت سریع و حساس میباشند.

فیوز های قطع سریع و یا تند سوز در تجهیزات الکتریکال مانند زیر استفاده می شود:

3

 • رکتیفایر ها Power Rectifiers
 • رگولاتورها Regulators
 • اینورترها Inverters
 • یو پی اس ها UPS
 • درایوها Drives

 

علامت گذاری

علامــت گذاری (مشخصه/کلاس ) فیوزهای حفاظت از نیمه رساناها مانند سایر فیوزها بــا ۲ حرف صورت میگیــرد که حرف اول محدوده جریان قطع و عملکرد فیوز را مشخص میکند.(با حروف کوچک)
a – حفاظت محدود
منظور آن اســت که فیوز در محدوده عملکرد خود در تمام محدوده جریان بین کمترین جریان تعیین شده روی منحنی جریان/ زمان از دستگاهی که پس از آن قرار گرفته خود و قدرت قطع خود صرفا محافظت مینماید.
g- حفاظت کامل
فیــوز با عبور همه جریانهایی که موجب ذوب شــدن المنت شــده تــا جریان قدرت قطع خود از آســیب دیدن دســتگاه و مدار محافظت مینماید.

حرف دوم اما کاربرد فیوز را با توجه به مشــخصه و نوع بهره برداری از آن مشخص میکند. (با حروف بزرگ)
L –  حفاظت هادیها
B – تجهیزات معدن
M – تجهیزات موتوردار و حفاظت کلید زنی
R–  حفاظت نیمه هادیها
Tr – حفاظت ترانسفورماتورها

4

ترکیب محدوده قطع فیوزهــا و کاربردهای آنها در راهنمای کاربرد فیوزهای فشار ضعیف مربوط به اســتاندارد IEC61818 به صورت زیر آورده شده است.

gL-  حفاظت کامل – کاربرد عمومی ویژه اجزاء نیمه رسانا
aM-  حفاظت محدود – حفاظت از موتورها در برابر اتصال کوتاه
gR-  حفاظت کامل – حفاظت از نیمه رساناها و مدار
aR-  حفاظت محدود – حفاظت از نیمه رساناها
gS- حفاظت کامل – ترکیب gR و aR
gB- حفاظت کامل – حفاظت دستگاههای استخراج معدن
gTr- حفاظت کامل- حفاظت تراسفورمرها

ویژگیهای فیوزهای قطع سریع

این فیوزها که برای حفاظت نیمه رســاناها و تضمین صحت و اطمینــان از عملکرد تأسیســات و تجهیزات بــه کار میروند از ویژگیهای زیر برخوردار میباشند.

 1. قطع مدار به میزان کافی ســریع است تا آسیبی به دستگاهها وارد نشود.
 2. عملکرد ســریع قطع مدار قبل از آسیب دیدن بخشهای نیمه رسانا اتفاق میافتد.
 3. قدرت قطع نامی بالا
 4. ظرفیت بالا در کلیدزنی جریان
 5. محدودیت بالای جریان DC
 6. قــوس الکتریکی(Arc) ناچیز هنگام واکنش (عملکرد فیوز به گونه ای اســت که موجب Over–Voltage غیر قابل قبول و مخرب اجزاء نیمه هادی نمیگردد.)

برند های معتبر در زمینه فیوز های تند کار:

, Bassman , Sitor Ferraz و ….

مواردی که در انتخاب فیوز ها مهم است: 1- ولتاژ 2- جریان 3- ابعاد اندازه یا type size

رنج ولتاژ:

660v, 690v, 1000v, 1250v, 1000-2000v,

5

جریان: متناسب با نیاز دارای رنج های جریانی مختلف است

فیوز ها به Size های زیر تقسیم میشوند:

2232

برای اطلاعات بیشتر لطفا به فرم تماس با ما مراجعه کنید ... ↓ تماس با ما
محصولات
اطلاعات تماس به چه چیزی نیاز دارید؟