سافت استارتر ABB چيست ؟

سافت استارتر چيست؟

همانطور که از نامش پیداست وسیله ای است جهت راه اندازی الکتروموتورها بصورت نرم و تدریجی.

با سافت استارتر ABB نمی توان همه موتورها را راه اندازی کرد ؛ چون موتورها تنوع زیادی دارند و سافت استارتر ABB برای گونه خاصی از آنها مناسب است این موتورها در صنعت به موتورهای سه فاز القائی یا قفس سنجابی معروفند. ما می توانیم موتور سه فاز را مستقیماً به برق سه فاز زده و راه اندازی کنیم

راه انداز نرم موتور يا سافت استارتر ABB چيست؟

همانطور كه از نامش پيداست وسيله اي است جهت راه اندازي الكتروموتورها ABB بصورت نرم و تدريجي.
با سافت استارتر ABB نمي توان همه موتورها را راه اندازي كرد؟چون موتورها تنوع زياديدارند و سافت استارتر ABB براي گونه خاصي از آنها مناسب است اين موتورهاABB درصنعت به موتورهاي سه فاز القائي يا قفس سنجابي معروفند.مامي توانيم موتور ABBسه فاز را مستقيماً به برق سه فاز زده و راه اندازي كنيم. به اين روش راه اندازي،‌راه اندازي مستقيم يا Direct Online و يا DOL مي گويند اگر شما مستقيماً موتورABB را به برق سهفاز وصل كنيد. هيچ كنترلي در راه اندازي آن نخواهيد داشت. در حاليكه سافتاستارترABB به شما امكان كنترل پريود راه اندازي را مي دهد.در خيلي از اوقات ما نيازي بهاعمال نظارت و كنترل در راه اندازي موتور ABBنداريم. مثلاً در خيلي ازكاربردهاي با موتورهاي ABBتوان پايين . اما هنوز موارد زيادي هم وجود دارندكه بايد راه اندازي با كنترلهاي مناسب صورت بگيرد.بايد توجه كنيم كه هنگام راهاندازي يك موتور ABBسه فاز يك سري اتفاقات الكترويكي و مكانيكي رخ ميدهد كهمتفاوت از حالت كار دائم موتور پس از راه اندازي است مثلاً در هنگام راهاندازي موتور ABBجريان خيلي بيشتري نسبت به حالت دائم آن از شبكه مي كشد.اگر موتور ABBكوچك باشد اشكال خاصي ايجادنمي شود ولي اگر موتور ABBبزرگ باشد ممكن است، اين جريان زياد را برق كارخانهنتواند براحتي تأمين كند.،‌مثلاً كشيدن جريان ناگهاني زياد از برق كارخانه ممكن است باعث افتولتاژ لحظه اي شده و در كار ساير تجهيزات برقي و الكترونيكي اختلال ايجادشود.

پس راه انداز نرمABB موتور ABBوسيله اي است كه جريان راه اندازي موتورABB را كاهش مي دهد؟

در واقع ما با تنظيم سافت استارتر ABB جريان راه اندازي موتورABB را به ميزان مورد نياز محدود مي كنيم واجازه كشيدن جريان هاي زياد را از برق كارخانه به موتور ABBنمي دهيم.

يكي از قابليتهاي اصلي راه انداز نرم ABB موتور ABB محدود كردن جريان راه اندازي است ولي هنوز راه انداز نرم قابليتهايديگري نيز دارد.

مفهوم “نرم” در راه انداز نرم موتور چيست؟

مفهوم “نرم” به ويژگيهاي متفاوتي دلالت مي كند. مثلاً نرم به اين معناست كه جلوي تنشهاي الكتريكي و مكانيكي گرفته ميشود.ازسوي ديگر نرم به اين معناست كه موتور ABB تدريجا” دور ميگرد و به دور اسمي خودمي رسد. به صورت طبيعي مدت زمان راه اندازي در هنگام استفاده از سافتاستارتر بيشتر از حالت اتصال مستقيم موتور ABBبه شبكه است.به عبارت ديگر سافت استارتر ABB جلوي فشارهاي وارده به موتور ABBرا در هنگام راه اندازي مي گيرد؟

يك مثال :. حتماً گاهي اوقات در خيابان بعضي جوانها را در هنگام Take Up ديده ايد! و فشار زيادي كه به لاستيكها و موتور ABB وارد ميشود را حس كرده ايد ! وقتي موتور ABBرا مستقيماً به برق وصل مي كنيم شرايط راه اندازي شباهت به Take Up ناگهاني اتوموبيل دارد . بديهي است كه شما اتومبيل خود را به اين صورت راهاندازي نمي كنيد بلكه با كنترل مناسب سرعت خودرو را بتدريج افزايش مي دهيدو آنرا به سرعت مطلوب مي رسانيد.به اين ترتيب عمر مفيد موتور ABBواتصالات و كوپلينگهاي مكانيكي و بار كاهش پيدا ميكند . چون راه اندازي تحتتنش هم به برق كارخانه فشار مي آورد و هم به لحاظ مكانيكي به اجزاي چرخندهفشار مي آورد و استهلاك آنها را بالا مي برد.مي توانيم بگوئيم كه راه انداز نرم موتور ABB وسيله اي است جهت راه اندازي الكتروموتورهاي ABB سه فاز بصورت كنترل شده؟

راه انداز نرم ABBموتور ABBخواصهاي ديگري هم دارد؟بسته به مشخصات طراحـي و كـاربرد،سافت استارتها ABBمتنوع بوده و قابليتهاي ديگري علاوه بر قابليت اصلي خود دارند.

سافت استارتها ABBعلاوه بر تفاوت درروشهاي مختلفي كـه براي راه اندازي اعمال مي كنند. در ميزاني كه موتور ABBوخود را حفاظت مي كنند هم تفاوت دارند. مثلا يك راه انداز نرم ABB موتور ABB پشرفتهمي تواند به طور كامل موتور ABBرا در مقابل هر نوع خطا حفاظت كند.

سافت استارتر ABB كارهائي از قبيل بـي متـال و كنترل فاز و……. را نيز انجام مي دهدو حفاظت هاي بيشتري را نيز مي تواند اعمال كند
بصورت مدار الكترونيكي از يك راه انداز نرم ABBچگونه استفاده مـي شود.
به اين شكل نگاه كنيد. نخست برق سه فازبه سافت استارتر ABB وارد مي شود و خروجي سه فاز سافت استارتر ABB به وصل مي شود. در يك كاربرد ساده با استفاده از پانل روي دستگاه ، موتورABB استارت مي شود. موتورABB بر اساس تنظيمات از پيش انجام گرفته دور مي گيرد و در يك زمان مشخصبه دور نامي خود مي رسد
دراينجاست كه ماموريت اصلي آن تمام شده است و فقط وظيفه آن حفاظت از موتور ABBاست. سافت استارتر ABB كار كنتاكتور ABB ورودي موتور را نيز انجام مي دهدكه بستگي به مدل سافت استارتر ABB دارد.
بطوركلي سافت استارتر ABBها به دو نوع بيسيك و مجهز تقسيم مي شوند.

1- در مدلهاي بيسيك يك كنتاكتور باي پاس با سافت استارتر ABB پارالل مي شود كه پس از راهاندازي موتور كنتاكور مذكور عملاً سافت استارتر ABB را باي پس كرده و از مدارخارج مي كند.
2- اما در مدلهاي مجهز كنتاكتور باي پس خارجي مورد نياز نيست. بطور مثال در سافت استارتر ABBهاي Aucom مدل Csxi كنتاكتور باي پس وجود دارد ولي مدلهاي IMS2 همواره در مسير مي مانند البته قابليّت گذاردن كنتاكتور باي پس را با حفاظت كامل موتور دارند.

باي پس ؟

يعني آنرا از مدار خارج كنيد و از مسيرديگري برق موتور را تأمين كنيد به عبارتي يك كنتاكتور بصورت موازي با سافت استارت نصب مي شود. و اين كنتاكتورABB پس از راه اندازي موتور ABB توسط خود سافتاستارت تغذيه شده و كنتاكتهاي آن وصل مي شود و برق بطور مستقيم به موتور ABB اعمال مي شود.
با توجه به اينكه جريان از مسير خارج ازسافت استارت به موتور ABBوصل ميشود. سافت استارت ABBچگونه موتور ABB را در مقابل اضافه جريان حفاظت مي كند؟
يك مدار ابتدائيسافتاستارت نمي تواند موتور ABBرا در مقابل اضافه جريان حفاظت كند، در واقع يكسافت استارت مجهز به راحتي اين كار را انجام مي دهد. قبلاً گفتيم كه سافتاستارتها ABBمدلهاي مختلفي دارند.
شرح يك مدار سافت استارتر ABB مجهز ؟

برق سه فاز بهورودي سافت استارت وارد ميشود و مجدداً از آن خارج ميشود در بين راهترانسهاي اندازه گيري جريان قرار دارد . بنابراين سافت استارت با كمك آنترانسها دقيقاً جريان موتور را اندازه مي گيرد. از آن كاملتر سافتاستارتهاي كاملاً مجهز هستند كه اساساً در آنها نياز به نصب كنتاكتورخارجي نيست.

ساير حفاظتهاي يك سافت استارت پيشرفته.

سافت استارتهاي IMS2 ساخت شركت Aucom نمونهاي از سافت استارتهاي پيشرفته است اين سافت استارت نياز به كنتاكتور بايپس ندارد( در صوتيكه كنتاكتور باي پس اضافه كنيم حفاظت انجام مي دهد) وقادر است موتور را در مقابل اضافه جريان، بر اساس يك مدل گرمائي از موتورحفاظت كند. از سوي ديگر اگر موتور داراي ترميستور حفاظتي باشد ميتوان آنرا به سافت استارت متصل نمود و سافت استارت، موتور را در مقابل قطع شدنفاز ورودي و يا بهم خوردن توالي فازها و همچنين عدم تقارن جريانهاي سه فازحفاظت مي نمايد.وظايف بي متال و كنترل فاز را سافت استارت تقبل نمود.
علاوه بر آن سافت استارت مدل IMS2 شركت IMS2 مي تواند با كنترل گشتاور، نيروي دوراني روي شفت و ساير آسيبهاي مكانيكي، محدود نمايد. (ELectronic shearpin) يا سافت استارت IMS2 در صورت بي بار شدن ناگهاني موتور نظير مواقعي كه تسمه پاره مي شود و يا ساير اشكالات مكانيكي را سنس كرده و هشدار متناسبي مي دهد.

حفاظت سافت استارت IMS2 ازخود؟

براي مثال IMS2 شركت Aucom خودش را در مقابل سوختن SCR ، اشكالات مدار قدرت ، گرم شدن هيت سينگ و يا طولاني شدن زمان راه اندازي حفاظت مي كند. سافت استارت را نمي توان براي راه اندازي همه موتورهاي سه فاز و با هر باري استفاده نمود. چون راه اندازيهاي نرم موتور براي همهبارها و موتورها مناسب نيستند. و معمولاً لازم است با يك متخصص مربوطه مشورت شود.
يك راه انداز براي اينكه بتواند جريان راه اندازي را محدود كند ولتاژ را كاهش مي دهد، كاهش ولتاژ باعث كاهش گشتاور راه اندازي موتور ميشود . منظور از گشتاور راه اندازي،نيروي دوراني مورد نياز جهت كندن بار و به چرخش در آوردن آن مي باشد. بنابراين اگر بار طوري باشد كه گشتاور راه اندازي(يا نيروي دوراني راهاندازي)بالائي نياز داشته باشد عملاً با راه انداز نرم موتور نميتوان آنبار را راه اندازي نمود.
چگونگي تشخيص راه انداز نرم براي كاربرد مورد نظر خيلي هم نگران كننده نيست. طبيعت بسياري از بارها طوري است كه گشتاور راه اندازي كمي دارند. براي مثال فنها، كمپرسورها و پمپ ها بارهاي ايده آل براي راه اندازي با سافت استارت ميباشند. اينها در مقياس وسيعي در كارخانجات مورد استفاده قرار مي گيرند.
سافت استارت براي راه اندازي كليه پمپ ها و فن ها جوابگو است ولي ممكن است گاهي اوقات بررسيهاي ديگري نيز مورد نياز باشد. ولي بصورت كلي اين برداشت درست است.

چگونگي راه اندازي پمپ توسط سافت استارت؟

اولاً در هنگام راه اندازي جريان را به ميزان زيادي محدود ميكند بدين ترتيب تنشهاي الكتريكي وارده به شبكه و موتور را ميگيرد.حتما توجه دارد كه جريان راه اندازي يك موتور با اتصال مستقيم آن به شبكه حدود 6 برابر جريان اسمي موتور است. يعني يك موتوري كه جريان اسمي آن100A است در هنگام راه اندازي با اتصال مستقيم به شبكه ۶۰۰A از شبكه جريان ميكشد. ثانياً سافت استارت گشتاور (نيروي دوراني) اضافي رابه موتور و پمپ محدود نموده و جلوي خيلي از مشكلات مكانيكي و استهلاك بعدي را مي گيرد. در بعضي از پمپها مثل پمپهاي شفت و غلاف كه در آبياري استفاده ميشوند قطعات چرخنده زيادي وجود دارد. تنشهاي مكانيكي هنگام راه اندازي ميتواند عمر آنها را كاهش دهد در بعضي از كاربردها مثل چاههاي عميق آّب كشاورزي، با استفاده از سافت استارتر ABB و دور گرفتن دريجي موتور و پمپ ازتلاطم دوراني ناگهاني آب در داخل چاه مي توان جلوگيري نمود. اين تلاطم ها مي توانند به جداره برخي از چااههاي عميق كه ماسه اي هستند آسيب برساند و عمر مفيد چاه را كاهش دهد.‌ با محدود كردن سرعت راه اندازي در پمپها پديده كاويتاسيون راه اندازي هم تحت كنترل در مي آيد.

منظور از كاويتاسيون چيست؟

كاويتاسيون عبارتند از بروز حبابهايي هوائي كه بخار آب ناشي از كاهش فشار ( يا خلأ ) در پمپ بدليل شتاب سريع ايجاد مي شود و بعد از دور گرفتن پمپ و جبران فشار ، اين حبابها مي تركند و باعث خوردگي تدريجي پره ها مي شود. يكي از دلايل ايجاد كاويتاسيون، استارت ناگهاني پمپ و دور گرفتن سريع پره ها است. اين امر باعث مي شود در پشت پره ها خلا درست شده و آب در داخل آن فضا بسرعت تبخير مي شود و تركيدن اين حبابهاي بخار و شتاب ذرات آب اطراف آن با پره ها بسيار خورنده است.
تا اينجا در مورد مزاياي سافت استارتر در راه اندازي پمپ توضيح داديم. ولي در هنگام توقف پمپ هم راه انداز نرم در بعضي از كاربردهاي پمپ بسيار مفيد ظاهر مي شود.كه سافت استارتر ABBها در هنگام توقف موتور هم آنرا كنترل مي كنند.براي مثال پك پمپ كه حد بالائي دارد را تجسم كنيد.
سافت استارتر ABB با توقف تدريجي پمپ باعث مي شود كه انرژي پتانسيل آب بتدريج ميرا شود و بدين ترتيب ضمن جلوگيري از ضربه از نواسانات مكانيكي بعدي آن هم جلوگيري مي كند.پس سافت استارتر ABB نقش يك سافت استاپ يا توقف نرم را هم بازي مي كند و اين خاصيت در خيلي از كاربردها حائز اهميت است.

با اين همه خواصي كه برشمرديم فكر مي كنيد يك سافت استارتر ABB گران قيمت باشد؟

به لحاظ كار چيز با ارزشي است ولي به لحاظ قيمت فروش آن گران نبوده و حتي اختلاف قيمت چنداني با راه اندازهاي متداول ديگر، مثل راه انداز ستاره مثلث ندارد.
در يك سافت استارت ولتاژ از مقدار قابل تنظيمي شروع به افزايش مي كند و بصورت تدريجي پيوسته افزايش مي يابد، تا همه ولتاژ به موتور اعمال شود.
نمي توانيم نتيجه بگيريم كه جريان هم بتدريج از صفر و متناسب با ولتاژ افزايش پيدا مي كند تا به دور اسمي برسد. چون در يك سافتاستارت جريان به ميزان از قبل تعريف شده محدود مي شود و در تمام مدت راه اندازي جريان از آن مقدار اضافه نمي شود . پس از پايان زمان راه اندازي جريان كاهش پيدا كرده و به ميزان مورد نياز بار محدود ميشود.
چه معيارهائي براي انتخاب جريان راه اندازي وجود دارد؟
اولاً بايد توجه كنيم كه بسته به موتور و بار اگر اين جريان را از يك حدي كمتر انتخاب كنيم، ممكن است موتور اصلاً راه اندازي نشود. چون قبلاً گفتم كه با كاهش جريان راه اندازي، گشتاور راه اندازي موتور نيز كم مي شود. حال اگر جريان راه اندازي را آنقدر كاهش بدهيم كه در نتيجه گشتاور راه اندازي موتور از راه اندازي بار كمتر بشود. اصلاً بار از جا كنده نخواهد شد. (منظور اگر نيروي دوراني توليد شده در شفت موتور از نيروي دوراني مورد نياز براي كندن بار كمتر باشد اصلاً بار حركت نخواهد كرد)دقيقاً مشابه اين كه يك موتور سيكلت كاميوني را به حركت در آورد. نكته ديگري كه بايد به آن توجه كنيم آنست كه هر گاه جريان راه اندازي را كم انتخاب كنيم ، با فرض اينكه بتوانيم به گشتاور مقاوم بار غلبه كنيم، و آنرا به حركت در بياوريم ، مدت زماني كه طول خواهد كشيد تا سرعت موتور به سرعت نامي آن برسد تابع جريان انتخاب شده ما خواهد بود. به عبارت ديگر جريان كمتر مدت زمان بيشتر و جريان بيشتر مدت زمان كمتري طول خواهد كشيد، تا موتور به دور اسمي خود برسد.
در يك سافت استارتر ABB ما ناگزير نيستيم تنظيمات مختلفي انجام بدهيم؟بصورت كلي با تنظيم سه، چهار پارامتر كه مشخصه استارت و جريان موتور مي باشد براحتي تنظيم مي گردد. راه اندازهاي ديگري نيز وجود دارند كه يا كم استفاده هستند و يا موارد خاص بكار گرفته مي شوند. منظورم آنست كه زياد متداول نيستند.
راه اندازهاي نرم از چند كيلووات تا چند مگاوات در دسترس مي باشند و ولتاژ كار آنها مي تواند380v تا11kv باشد.
براي موتورهاي چند صد كيلووات و يا چند مگاواتي هم سافت استارتر ABB ساخته مي شود؟البته تعداد محدودي سازنده وجود دارند كه براي توانهاي مگاوات راه انداز نرم مي سازند كه Aucom يكي از آنهاست.

سيستمهاي درايو چيست؟

سيستمهاي درايو شامل كنترل كننده هاي دور موتور، راه اندازهاي نرم موتور، الكتروموتورها و ترانسفورماتورهاي مرتبط با آنها و سنسورها و ساير تجهيزات مرتبط مي شود.
در يك پروژه سيستمهاي درايو مسائل كاملاً تخصصي و كارشناسانه است و حتماً ‌لازم است مشتريان صنعتي پارتنرهاي مناسبي براي اين كار داشته باشند. همانطور كه اشاره كرديد مسائل مرتبط شامل، بررسي و انتخاب راه حلهاي مناسب، انتخاب محصول مناسب با توجه به مسائل بعدي آن، نصب و راه اندازي درست محصولات و خدمات پس از فروش شامل تامين قطعات يدكي و تعميرات و نظاير آن مي باشد و از اينجا مشتريان صنعتي بايد با يك شركت معتبر و پايدار كار كنند چون پشتيباني سيستمهاي درايو بيش از خريد آنها اهميّت دارد.
در انتخاب يك محصول به تنهایی ويژگيهاي خود محصول كافي نيست البته بديهي است محصول بايد كيفيت مطلوبي داشته باشد ولي بايد توجه كرد كه چه سيستمهایی در پشت غرفه آن محصول نهفته است. مثلاً شما ممكن است يك اتومبيل فراري را در ايران تهيه كنيد ولي بايد توجه كنيم كه اين خودرو در ايران فاقد نهادهاي حمايتي مناسب است.بنابراين در انتخاب محصول فرآيندهاي سازماني ساپلاير محصول، لاجستيك،‌خدمات پس از فروش و نكات ديگر را بايد مورد توجه قرار داد. مثلاً بايد توجه كرد كه نمايندگيهاي داخلي كه يك محصول ولو با كيفيت خوب را عرضه مي كنند خودشان كيفيت خدماتي مناسبي دارند يا نه!
تفاوت مدلهاي مختلف راه اندازهاي نرم موتور Aucom ؟

راه انداز هاي نرم موتور Aucom در سه سري Csxi و IMS2 و MVS عرضه مي شوند.
مدل Csxi مدل آنالوگ بوده و با هفت ولوم پيش بيني شده در روي آن تنظيمات انجام مي شود در ضمن كنترل ولتاژ روي دو فاز انجام مي شود و رله Bypass در آن پيش بيني شده است اين مدل تا رنج 110kw عرضه مي شود.
سري IMS2 مدل ديجيتال بوده كه كنترل روي هر سه فاز بوده و نمايشگر ديجيتال جهت پارامترها و جريان و گرماي دستگاه دارد ، همچنين كليه پارامترها توسط كيپد تنظيم مي گردد و قابليّت برنامه ريزي دارد در ضمن اين سري تا ۸۰0kw عرضه مي شود.


خانه هوشمند چيست؟

تعاريف:

بكارگيري امكاناتي كه خانه را در اصطلاح “هوشمند” (Smart) كند، همواره يكي از مواردي بوده است كه بشر توجه زيادي به آن داشته و در طول دوره‌هاي مختلفِ توسعه ي فناوري راه حل هاي متعددي براي اين منظور خلق كرده است. خانه هوشمند به خانه‌اي گفته مي‌شود كه ساكنين آن امكان تنظيم و كنترل تجهيزات الكترونيكي منزل خود را از راه دور و نزديك داشته باشند و نيز بتوانند برنامه‌هاي مختلف و سناريو‌هاي متنوعي را براي آن تجهيزات تعريف و اجرا نمايند.

بطور كلي تجهيز ساختمان به مجموعه تجهيزاتي كه به منظور افزايش كارايي و بهره وري و ايجاد محيطي مطبوع براي ساكنين آن طراحي و اجرا ميگردند، هوشمند سازي ساختمان ناميده ميشود. هدف از اجراي پروژه هاي هوشمند سازي ميتواند تبديل فضا به يك فضاي متمايز و لوكس، تبديل ساختمان به يك ساختمان با مصرف بهينه انرژي و يا تبديل خانه به يك خانه مدرن و امن با مديريت هوشمند باشد.

اين تبديل ميتواند تمامي و يا بخشي از تغييرات زير در ساختمان باشد:

* تنظيم و كنترل هوشمندانه روشنايي بر اساس زمان، ميزان شدت نور طبيعي ونيز حضور ويا عدم حضور ساكنين.
* تنظيم و كنترل هوشمندانه سرمايش وگرمايش وتهويه فضا بر اساس زمان، دماي هواي بيرون، فصل سال،حضور و يا عدم حضور ساكنين.
* تنظيم و كنترل سيستم صوتي ( موسيقي) و پخش بي سيم موسيقي هاي متعدد در فضاهاي مختلف منزل.
* برنامه ريزي و كنترل تمامي تجهيزات امنيتي اعم از دوربين ها و سنسورها و ساير امكانات مرتبط.
* يكپارچه سازي سيستم كنترل روشنائي، سيستم كنترل سرمايش و گرمايش، صوت و تصوير و امنيت در قالب يك سيستم يكپارچه و هماهنگ.

در پي پيشرفت روز افزون صنايع تجهيزات الكترونيكي منازل، صنعت هوشمندسازي ساختمان نيز تحولات عظيمي را شاهد بوده است. شبكه هوشمند منازل شامل بخش‌هايي از قبيل سرگرمي‌ها و تفريحات (پخش فيلم و موسيقي)، سيستم روشنايي، سيستم كنترل دما، سيستم امنيتي، انواع Interface، سيستم اطلاعاتي و ارتباط تجهيزات بخش‌هاي گفته شده مي‌باشد.

• بخش هاي مختلف خانه هوشمند:

با وجود اينكه برداشت‌هاي مختلف از مفهوم خانه هوشمند مي شود كه بستگي به اطلاعات هر فرد در اين زمينه دارد، اما در اينجا مواردي مهم، مختصر و كاملاً پايه‌اي را از خانه هوشمند (اتوماسيون ساختمان) را ذكر مي‌كنيم. معمولا هر خانه هوشمند شامل موارد زير است:

* كنترل دما
* كنترل روشنايي
* پرده‌هاي برقي و ساير تجهيزات موتوري
* سيستم مديريت مصرف انرژي
* سيستم امنيتي
* سيستم صوتي (با پوشش كامل منزل)
* سيستم صوتي – تصويري
* Interface (تجهيزات ارتباطي بين كاربران و سيستم)

به احتمال زياد، شما تعدادي از سيستم هاي ذكر شده بالا را در منزلتان داريد. اما سوال اينجاست كه آيا بهتر نخواهد بود اگر تمام اين سيستم‌ها از طريق يك Interface مشترك (مثلاً يك صفحه لمسي و با يك ريموت) كنترل شوند و بتوان به صورت همزمان اين تجهيزات را در سناريو‌هاي تعريف شده از قبل به كار گرفت؟

هدف ما در اينست كه تمام اين سيستم ها را كه مانند جزاير مجزايي عمل مي‌كنند، تحت كنترل يك سيستم مركزي درآوريم ، بنابراين قدم اول، متمركز كردن همه تجهيزات منزل شما در يك بخش مركزي است. زمانيكه همه تجهيزات متمركز شدند، حال مي‌توانيم رفتارهاي هوشمند متنوعي براي منزل شما تعريف نماييم.

چند مورد از اين رفتارها را در قالب سناريوهاي زير مشاهده مي‌نماييد:

* پرده‌هاي برقي با طلوع وغروب خورشيد، به طور اتوماتيك باز و بسته مي‌شوند. و يا فراتر از آن، براي زمان‌هاي مختلف سال، پرده‌ ها را برنامه‌ ريزي مي‌كنيد تا از آفتاب داغ تابستان در امان بوده در حالي‌كه از گرماي دل انگيز خورشيد در زمستان حداكثر استفاده را مي‌بريد.
* زمانيكه در حال خروج از منزل هستيد با فشردن يك دكمه، سيستم امنيتي فعال، لامپهاي مورد نظر خاموش، سيستم تنظيم دما خاموش و ديگر تجهيزات برق مانند اتو – بخاري برقي- تلويزيون و … خاموش مي‌گردد. بنا‌براين لازم نيست در زمان خروج از منزل از چك ليست طولاني خود براي اطمينان از قسمت هاي مختلف استفاده كنيد.
* زمان ورود شما به اتاقها، چراغها به آرامي روشن و در هنگام خروج با كمي تأخير خاموش مي‌شوند.
* هنگام بيدار شدن به جاي استفاده از ساعتهاي زنگ‌ دار آزار دهنده، با صداي موسيقي مورد علاقه‌ تان و با افزايش تدريجي دماي محيط و نور لامپ‌ ها و نيز بالارفتن تدريجي پرده‌ ها از خواب بيدار مي‌شويد.
* يك ريموت زيبا جايگزين ريموت‌هاي متعدد موجود در سينماي خانگي مي‌گردد.
* از راه دور همه امكانات و تجهيزات موجود در منزلتان را مديريت وكنترل خواهيد نمود. براي مثال زمانيكه ساكنين خانه هوشمند در تعطيلات هستند، مي‌توانند به وسيله اينتر‌نت يا تلفن وضعيت امنيتي منزل خود را كنترل نموده، دزدگير را فعال و يا غير فعال كنند، تجهيزات برقي را خاموش يا روشن كنند، وضعيت روشنايي منزل را تغيير دهند، سينماي خانگي خود را برنامه‌ريزي كنند و هزاران امكان و قابليت ديگر.

زمانيكه همه تجهيزات منزل شما را به يك زبان مشترك برسانيم، گام اول برداشته شده است. بعد از آن شما مي‌توانيد سناريوهاي متعدد (كه اسم آن را رفتار هوشمند مي‌گذاريم) را براي منزل خود طراحي و تعريف كنيد. رفتارهايي كه شما را شگفت زده خواهند نمود و باور نخواهيد كرد از تجهيزاتي كه همواره استفاده نموده‌ايد چه قابليت‌هايي متصور است.
محصولات سطح آسايش، آرامش و امنيت را در منزل شما به شكلي باور نكردني بالا خواهد برد.

برای دیدن صفحه اصلی اینجا کلیک کنید.

برای کسب اطلاع بیشتر درباره شرکت کنترل دینامیک اینجا کلیک کنید.

برای ارتباط با ما اینجا کلیک کنید.

فهرست