موتورهاي الکتريکي ABB – عيب يابي و رفع عيب

 

1- موتور ABB هاي آسنکرون :

که با برق متناوب کار مي کنند از دو قسمت روتور واستاتور ساخته شده اند.با روشن شدن موتور ABB سيم پيچ هاي درون شيار هاي استاتور يک ميدان مغناطيسي دوار بوجود مي آورند که اين ميدان برروتور که قسمت گردنده موتور ABB وداراي محور انتقال حرکت مي باشد نيز اثر گذاشته ودر آن خاصيت مغناطيسي بوجود مي آيد .به هر حال با بوجود آمدن قطب هاي مغناطيسي هم نام وغيرهم نام عمل جذب ودفع انجام شده که باعث حرکت چرخشي روتور مي گردد.

براي راه اندازي موتور ABB ها از حالت سکون روش هاي مختلفي بکار مي برند که مهمترين آن ها عبارتند از:
الف – آسنکرون با راه انداز غير خازني (کلاجي) در اين موتور ABB به غير از سيم پيچي هاي اصلي يک سري سيم پيچ کمکي نيز قرار دارد که ميدان مغناطيسي ديگري با فاصله زماني با ميدان مغناطيسي اصلي بوجود مي آورد.که باعث چرخش پرقدرت تر موتور ABB مي گردد. پس از اين که سرعت موتور ABB به 75 درصد سرعت اسمي رسيد کلاج که تحت تاثير نيروي گريز از مرکز کار مي کند به عنوان يک کليد عمل کرده وسيم پيچ کمکي را از مدار خارج مي کند.
ب – آسنکرون با راه انداز خازن موقت – اين موتور ABB ها داراي علامت اختصاري CSMمي باشند وداراي يک خازن الکتروليتي با ظرفيت حدود 200 الي 500 ميکرو فاراد است که باسيم پيچ کمکي بطور سري بسته شده وهر دوي آنها باسيم پيچ اصلي موازي بسته مي شوند. خازن وسيم پيچ کمکي يک اختلاف فاز ودو ميدان مغناطيسي بوجود مي آورد که باعث چرخش موتور ABB مي گردد. در اين موتور ABB نيز کليد گريز از مرکز سيم پيچ کمکي را از مدار خارج مي کند.
ج – آسنکرون با راه انداز خازن موقت وخازن دايم.(با علامت اختصاري TCM) – يکي از خازن ها پس از راه اندازي از مدار خارج شده وخازن ديگر در حالتي که با سيم پيچ کمکي سري مي باشد در مدار باقي مي ماند.
د – آسنکرون با راه انداز خازن دايمي ( PSCM) در اين موتور ABB ها که داراي قدرت کم تري نسبت به موتور ABB هاي قبلي هستند از يک خازن که با سيم پيچ کمکي سري بسته شده است استفاده شده و کليد گريز از مرکز ندارند بنابر اين خازن به همراه سيم پيچ کمکي هميشه در مدار باقي است.

شناسايي سيم پيچ هاي اصلي وکمکي :
1- سيم پيچ هاي اصلي در زير شيار ها و سيم پيچ کمکي در رو قرار دارند.
2-سطح مقطع سيم هاي کمکي هميشه از سيم هاي اصلي کمتر است.
3- سيم پيچ کمکي داراي مقاومت بيشتري ( اهم بيشتر ) نسبت به سيم پيچ اصلي است و ضمنا” خازن با سيم پيچ کمکي سري شده است.
عيب يابي موتور ABB هاي آسنکرون – معيوب شدن موتور ABB ها يا مربوط به قطعات برقي مثل سيم پيچ ها وخازن است يا مربوط به قطعات مکانيکي مثل بلبرينگ و بوشن ها .

عيب يابي قطعات برقي :
عيب1– موتور ABB اصلا”روشن نشده و جرياني از مدار عبور نمي کند.
علت1 -جايي از مدار قطع است.
رفع عيب1– با آوامتر تمام مدار شامل پريز،دوشاخه ،سيم هاي رابط،کليدها واتصالات در تخته کلم موتور ABB را بر رسي وعيب مربوطه را بر طرف مي نماييم.

عيب 2- موتور ABB اصلا”روشن نشده وجرياني از مدار عبور نمي کند.
علت2 – سوختن فيوز.
رفع عيب2-ابتدا علت سوختن فيوز که مربوط به اتصالي مي باشد را بررسي نموده پس از آن به تعويض فيوز مي پر دازيم.

عيب3-موتور ABB پس از روشن شدن خيلي زود داغ مي شود.
علت3-موتور ABB نيم سوز است.
رفع عيب3– در هر کدام از سيم پيچ هاي کمکي واصلي ميتواند اتصال حلقه ويا اتصال کلاف به کلاف بوجود آمده باشد.بنابر اين مسير جريان الکتريکي کوتاه شده در نتيجه ميدان مغناطيسي مناسب براي گردش بوجود نمي آيد وباعث داغي موتور ABB ميشود.موتور ABB هاي نيم سوز جريان بيشتري نسبت به موتور ABB هاي سالم مشابه خود دريافت مي کنند. براي رفع عيب در صورتي که محل اتصالي مشخص باشد وبتوان به نحوي آن را عايق نمود اقدام کرده ودر غير اين صورت موتور ABB بايد دو باره سيم پيچي شود.

عيب4- موتور ABB پس از روشن شدن خيلي زود داغ مي شود.
علت4- زياد بودن بار موتور ABB .
رفع عيب 4- هر موتور ABB داراي توان مکانيکي مشخص است در صورتي که بيش از توان مربوطه از موتور ABB نيرويي خواسته شود جريان بيشتري از سيم ها عبور مي کند که با سطح مقطع وتعداد دور آن ها همخواني ندارد وباعث گرما در موتور ABB و آسيب ديدن آن خواهد شد .براي رفع عيب بايد بار موتور ABB را کم نموده واز کار مداوم آن خود داري کرد.

عيب5– موتور ABB پس از روشن شدن خيلي زود داغ مي شود وزير بار مي خوابد.
علت 5- عمل نکردن کليد گريز از مرکز .
رفع عيب 5 – علاوه بر جريان در يافتي توسط سيم پيچ اصلي ،سيم پيچ کمکي نيزچون از مدار خارج نمي شود جريان دريافت مي کند .براي اطمينان از صحت عمل کرد کليد گريز از مرکز بايد به صداي کنتاکت آن در حالت دور گرفتن موتور ABB وهمچنين از دور افتادن آن گوش کرد .براي رفع عيب بايد کليد سرويس ويا تعويض شود.

عيب 6– با روشن کردن موتور ABB صداي زيادي شنيده مي شود ولي به گردش در نمي آيد.
علت 6– خرابي کليد گريز از مرکز .
رفع عيب 6– درصورتي که کنتاکت هاي کليد در حالتي که موتور ABB خاموش بوده وصل نشده باشد.درزمان شروع بکار ،سيم پيچ راه انداز در مدار قرار نگرفته وطبيعتا”موتور ABB بگردش نمي افتد.براي رفع عيب کليد را با آوامتر امتحان ودر صورت معيوب بودن تعويض مي نماييم.

عيب 7– با روشن شدن موتور ABB صداي زيادي شنيده مي شود ولي به گردش در نمي آيد.
علت 7 – قطعي سيم پيچ اصلي يا کمکي .
رفع عيب 7 – به کمک آوامتر هر دو مدار را امتحان ودر صورت مشخص بودن محل پارگي ،آن را تعمير مي نماييم.

عيب 8 – با روشن شدن موتور ABB صداي زيادي شنيده مي شود ولي به گردش در نمي آيد.
علت 8 – نيم سوز بودن يا سوختگي موتور ABB ABB .
رفع عيب 8 – موتور ABB سريعا”داغ شده وجريان زيادي مي کشد همچنين بوي سوختگي ويا دود از مشخصه هاي آن است.رفع عيب سيم پيچي مجدد است.

عيب 9 – با روشن کردن موتور ABB صداي زيادي شنيده مي شود ولي به گردش در نمي آيد.
علت 9 – خرابي خازن.
رفع عيب 9 – خازن ها به منظور راه اندازي موتور ABB بکار رفته اند خازن را مطابق با مطالبي که در مورد عيب يابي خازن ها گفتيم آزمايش نموده در صورت نياز آن را تعويض مي کنيم.

عيب 10 – با روشن کردن موتور ABB فيوز عمل کرده مدار قطع مي شود.
علت 10 – اتصال کوتاه در مدار اصلي موتور ABB .
رفع عيب 10 – دوشاخه ،سيم هاي رابط وجعبه اتصالات موتور ABB را بررسي کرده در صورت پيدا کردن محل اتصالي آن را مرتفع مي نماييم.

عيب 11 – با روشن کردن موتور ABB فيوز عمل کرده مدار قطع مي شود.
علت 11 – سوختگي کامل موتور ABB
رفع عيب 11 – با مشاهده استاتور وسيم پيچ هاي مربوطه عيب حاصل تاييد گرديده وبراي رفع آن بايد موتور ABB سيم پيچي گردد.

عيب 12 – با روشن کردن موتور ABB فيوز عمل کرده مدار قطع مي شود.
علت 12 – اتصال کوتاه در خازن
رفع عيب 12 – اگر با جدا کردن خازن از مدار و به برق زدن موتور ABB فيوز ديگر عمل نکرد عيب از خازن است وبايد آن را تعويض نمود.
عيب يابي قطعات مکانيکي.

عيب 1 – محور موتور ABB چه در حالت روشن وچه در حالت خاموشي به سختي حرکت مي کند.
علت 1 – بطور کلي خرابي بلبرينگ ها وياطاقان هاي دو سر محور موتور ABB .
رفع عيب 1 – خرابي بلبرينگ ها شامل الف – ترک برداشتن حلقه هاي بلبرينگ،ترک بر داشتن ساچمه ها و غلطک ها .ب – بوجود آمدن حفره وشيار در سطح داخلي حلقه ها که علت آن وجود ذرات سخت بين ساچمه وحلقه مي باشد.ج – گريپاژ (عدم چرخش ساچمه ها ) که ناشي از کثيفي و سخت شدن گريس بلبرينگ مي باشد. د – فرسودگي وپوسيدگي – که به علت جازدن نادرست بلبرينگ ونفوذ رطوبت وعدم گريس کاري مناسب بوجود مي آيد. براي تشخيس عيوب گفته شده بلبرينگ را از نظر ظاهري مشاهده ولقي بين حلقه وساچمه را امتحان مي کنيم . همچنين با چرخش بلبرينگ اگر صداي غير عادي شنيده شود دليل برخرابي آن مي باشد که بايد تعويض گردد.

عيب 2 – گاهي اوقات محور موتور ABB با صداي زيادي مي چرخد.
علت 2 – چرخش حلقه بيروني بلبرينگ در جاي خود.
رفع عيب 2 – جازدن نادرست بلبرينگ وعدم گريس کاري مي تواند باعث لقي بلبرينگ در جاي خود شود . رفع عيب-تعويض بلبرينگ در صورت معيوب بودن بوش زدن وتراش کاري جاي آن يا تعويض دري موتور ABB .

عيب يابي موتور ABB هاي يونيور سال :
عيب 1 – موتور ABB روشن نمي شود.
علت 1 – نبودن برق.
رفع عيب 1 – پريز ،دوشاخه وسيم رابط را با آوامتر آزمايش نموده ورفع عيب مي کنيم.

عيب 2 – موتور ABB روشن نمي شود.
علت 2 – کوتاه شدن ذغال ها.
رفع عيب 2 – چون ذغال ها جزيي از مدار سري موتور ABB مي باشد.با کوتاه شدن آن ها ممکن است مدار قطع گردد وموتور ABB روشن نشود با تعويض ذغال رفع عيب مي شود در صورت نبودن ذغال در اندازه مورد نظر مي توان از ذغال بزرگ تر استفاده کرده وبا سوهان آن را به اندازه دلخواه در آورد.

عيب 3 – موتور ABB روشن نمي شود.
علت 3 – خرابي فنر ذغال ها
رفع عيب 3 – به منظور درگير بودن هميشگي ذغال با کلکتور از قطعه اي فنر در پشت ذغال استفاده مي شود گاهي در اثر رطوبت ويا کار زياد خاصيت خود را از دست داده ومدار قطع مي گردد. با تعويض فنر رفع عيب مي شود

برای دیدن صفحه اصلی اینجا کلیک کنید.

برای کسب اطلاع بیشتر درباره شرکت کنترل دینامیک اینجا کلیک کنید.

برای ارتباط با ما اینجا کلیک کنید.

فهرست